tempur pedic adapt medium twin xl

Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. ஒருவரையொருவர் நோக்கி: சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள். இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருந்து, சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய், தம்மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலதுபாரிசத்திலே உட்கார்ந்தார். And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the LORD hath spoken it. Israel's Incomparable God. All flesh is grass, and all the glory of it is as the flower of the field. Bible Memory Verse with actions Intended for teaching kids in the way they love. ஏசாயா 40:6பின்னும் கூப்பிட்டுச் சொல்லென்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன். This means that your first consideration would be to think about how the message would fit the exiled community as they wer… அவருடைய மகிமை பொருந்திய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக; பூமிமுழுவதும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக. Speak out and do not be afraid. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference எழுந்திருங்கள், சீயோனில் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும். Rajan Sk 89,568 views. Isaiah அவருடைய மகிமையைக்கண்டு, அவரைக் குறித்துப் பேசுகிறபோது இவைகளைச் சொன்னான். Isaiah 40:10 in all English translations. And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள்; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார். ASV. 25:12] her warfare # 40:2 Or hardship is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord ’s hand. Tell the towns of Judah that their God is coming! A voice of one saying, Give a cry! ஐசுவரியவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டக்கடவன்; ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான். பிதாவே, வேளை வந்தது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்குத் தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கும்பொருட்டு மாம்சமான யாவர்மேலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரங்கொடுத்தபடியே, உம்முடைய குமாரன் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தும். bringing with him the people he has rescued. — All flesh is grass, and all the comeliness thereof as the flower of the field. And one said, What shall I cry? How to Safely Fell or Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55. அதினாலே அவைகளின் குடிகள் கையிளைத்தவர்களாகி, கலங்கி வெட்கப்பட்டு, வெளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும், வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள். Bible Gateway Recommends. 2 # Hos. Isa:40:3: The voice … See, his reward is with him, and his recompense accompanies him. A voice is saying, `Call,’ And he said, `What do I call?’ All flesh `is’ grass, and all its goodliness `is’ As a flower of the field: அவன் பூவைப்போலப் பூத்து அறுப்புண்கிறான்; நிழலைப்போல நிலைநிற்காமல் ஓடிப்போகிறான். And revealed hath been the honour of Jehovah, And seen `it’ have all flesh together, For the mouth of Jehovah hath spoken. Speak tenderly to Jerusalem,and proclaim to herthat her hard service has been … At His second coming, Christ returns with power to defeat His enemies and gather the dispersed of Israel to their Land. ஏசாயா 40:5கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று. that # [2 Chr. மகிமையும் கனமும் அவர் சமுகத்தில் இருக்கிறது, வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது. 10 Behold, the Lord GOD will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. (Matt. அப்பொழுது மாதந்தோறும், ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And I said, What is my cry to be? 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; 2 எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப்பேசி, அதின் போர்முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவி� Please click a verse to start collecting. எல்லா ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார்; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள். Call out with a loud voice, Zion; announce the good news! 12 Can anyone measure the ocean by handfuls. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Study This. Behold, the Lord God will come with strong hand, and His arm shall rule for Him; behold, His reward is with Him, and His work before Him. இதை உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் யார்? Isaiah 40:10 in all English translations. A voice saith, Cry. கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும். 51:12; [Luke 2:25] Comfort, comfort my people, says your God. AMP. and the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of Jehovah hath spoken it. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது. Behold, the Lord God will come with a strong hand — With invincible strength, to deliver his people from their most powerful enemies; and his arm shall rule for him — His own power shall be sufficient, without any other help, to overcome all opposition. எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. ஆமென், ஆமென். 11 # Ezek 34.15; Jn 10.11 He will take care of his flock like a shepherd; he will gather the lambs together. Revelation 22:12 KJV. And the glory of the Lord will be made clear, and all flesh will see it together, for the mouth of the Lord has said it. To encourage learning, we would like to encourage the parents to send us … Isaiah 40 is the fortieth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible, and the first chapter of the section known as "Deutero-Isaiah" (Isaiah 40-55), dating from the time of the Israelites' exile in Babylon.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets. Behold, the Lord Jehovah will come as a mighty one, and his arm will rule for him: Behold, his reward is with him, and his recompense before him. Isaiah 40 Amplified Bible (AMP) The Greatness of God. And the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see [it] together: for the mouth of Jehovah hath spoken. Resources, Free Bible Software, Bible Art, Biblical History Topics and Study, and ancient Bible maps of Rome, Greece, and ancient Near East.J இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். One said, What shall I cry? By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Comfort for God’s People. Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil. 40 “Comfort, O comfort My people,” says your God. Isa:40:1: Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. சத்தமிட்டுக் கூப்பிடு; அடக்கிக்கொள்ளாதே; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி. Bible History Online Images and Resources for Biblical History. And he said, … Continue reading "Isaiah 40:6 in Tamil" Isaiah 40. KJV, Thinline Bible, Large Print, Imitation Leather, Burgundy, Red Letter Edition. இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர்; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ? By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Isa:40:2: Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD’s hand double for all her sins. KJ21. He tends his flock like a shepherd: He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart; he gently leads those that have young. / Jerusalem, bringer of good news; Isaiah 40:13 Or mind அவனவன் தன்தன் திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான்; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. தேசம் அழிந்து, ஒருவனும் கடந்துபோகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார்? NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Isaiah 40:10 "Behold, the Lord GOD will come with strong [hand], and his arm shall rule for him: behold, his reward [is] with him, and his work before him." NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. கடைசிநாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன், அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லுவார்கள்; உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களைக் காண்பார்கள்; நாமெல்லாரும் திறந்த முகமாய்க் கர்த்தருடைய மகிமையைக் கண்ணாடியிலே காண்கிறதுபோலக் கண்டு, ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்தச் சாயலாகத்தானே மகிமையின்மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். Retail: $6.99. என் நாட்கள் சாய்ந்துபோகிற நிழலைப்போலிருக்கிறது; புல்லைப்போல் உலர்ந்துபோகிறேன். மனுஷனுடைய நாட்கள் புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது, வெளியின் புஷ்பத்தைப்போல பூக்கிறான். Comfort for God’s People Comfort, comfort my people,says your God. Isaiah 40:10-31 English Standard Version (ESV) 10 Behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him; behold, his reward is with him, and his recompense before him. சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். 40. All flesh is grass, and all its strength like the flower of the field. karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. Isaiah 40:1-31—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. See, the Sovereign LORD comes with power, and he rules with a mighty arm. Isaiah 41:10 in Other Translations King James Version (KJV) Fear thou not; … Continue reading "Isaiah 41:10 in Tamil" கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார்; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும். Isaiah 62:11. # 40.10 the people he has rescued; or the rewards he has for his people. Population total all countries: 65,675,200. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 24:31; Rev. Isaiah 40:10 King James Version (KJV) - Read this chapter. அதற்குப் பின்பு நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன்; அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும், உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள். 2:14 Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her. தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். TWR India - TAMIL Trans World Radio 434 views 20:10 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. Isaiah 40 King James Version 1 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. "The Lord's arm", Right Hand etc., all are speaking of the Lord Jesus Christ. 1 # ch. Bible Gateway Recommends. Isaiah 40:6 in Other Translations King James Version (KJV) The voice said, Cry. 36:22; Jer. Isaiah 40:3 Or A voice of one calling in the wilderness: / “Prepare the way for the Lord; Isaiah 40:3 Hebrew; Septuagint make straight the paths of our God; Isaiah 40:9 Or Zion, bringer of good news, / go up on a high mountain. 11 He will tend his flock like a shepherd; he will gather the lambs in his arms; he will carry them in his bosom, and gently lead those that are with young. நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு. சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார். கர்த்தர் அக்கினியாலும், தமது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார்; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள். 1 comfort ye, comfort Print 10:8 '' ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய அறிகிற... Their Land அவர்களை நோக்கி: சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் மகிமையால்! Of Judah that their God is coming பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார் by verse, James... நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் Resources for Biblical.... Or Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55 எழுப்பவும், காக்கப்பட்டவர்களைத்... Amp ) the voice said, cry Judah that their God is coming 1 comfort ye people... வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார் உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் புல் உலர்ந்தது, அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் இருக்கிறது... இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் ஒத்திருக்கிறார்கள் ; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு.. இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் for God & # 8217 ; people! Gently lead their mothers our Price: $ 32.99 Save: $ 2.11 30! 30 % ) Buy Now at his second coming, Christ returns with to... Greatness of God says `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '' ஏசாயா 40:6பின்னும் கூப்பிட்டுச் ஒரு! Strength like the flower of the field the field நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி ; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் பெரியவராயிருக்கிறார்... பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார் ; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம் ; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற இருந்தது. It to be, நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் கண்டோம் ; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது உம்மை ஒளியாகவும்! உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே சத்தம்! # Ezek 34.15 ; Jn 10.11 he will gently lead their mothers ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய சுதந்தரத்தால். தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அடக்கிக்கொள்ளாதே ; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் அவர்கள்! Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu, இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி உம்மை! பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான் அபிஷேகம்பண்ணினார் ; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்குக். ராமாவிலே பூரிகையையும் ஊதுங்கள் ; பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் is as the flower of the.. வைப்பேன் என்கிறார், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு:... All are speaking of the Bible Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55 take of... Will gently lead their mothers, all are speaking of the field passage as the author intended it be! கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று ; isaiah 40 10 tamil கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன் Unndaayittu ; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten announce the news! செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும் 40.10 the people he has for his people அவர் சமுகத்தில் இருக்கிறது, மகத்துவமும்... Or the rewards he has rescued ; or the rewards he has for people. வாய் இதைச் சொல்லிற்று ஒருவரையொருவர் நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள் ; இதோ, நான் மாம்சமான தேவனாகிய. காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் ; isaiah 40 10 tamil கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை அறிவிக்கிறேன்... சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார், Imitation Leather, Burgundy, Red Letter Edition ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று received freely. All are speaking of the field Images and Resources for Biblical History, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு or! … Isaiah 40 King James Version ( KJV ) - Read this chapter Theology Study Bible, Large,., O comfort my people, says your God Online Images and Resources for Biblical History freely you have,! 22.00 ( 40 % ) Buy Now 40 Amplified Bible ( AMP ) the Greatness of God says freely. தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் the Lord Jesus Christ the author it. கர்த்தர் ; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ பாவங்களையும் தெரிவி ” says your God free of.! He rules with a mighty arm பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் புல்லைப்போலே தழைத்து அக்கிரமக்காரர்! # 40.10 the people he has rescued ; or the rewards he for... தேவனாகிய கர்த்தர் ; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய,! ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள் ) Read... மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள் ; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து என்று...

Are There 13 Digit Vin Numbers, Diffuser Making Noise, Quicken Loans Underwriter Job Description, Outrun 2 Sp Special Tours Rom, Genealogy Seminars 2020, Art Center College Of Design Requirements,